Foto Botswana agosto

Inserite foto viaggio Botswana (7-17 agosto 2016)

0359_V8btsw_0816